LA DEL SOTO DEL PARRAL

AMICS DE LA MÚSICA

22/11/2018 12:21 hores

Com a clausura del XXXV Aniversari, l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi ha produït la sarsuela ‘La del soto del parral’, una de les grans i més belles obres del gènere que comptarà amb un repart excepcional, encapçalat per Carmen Solís, soprano, Luis Pesat, baríton i Javier Palacios, tenor, sens dubte un dels millors repartiments que en aquests moments es pot configurar a Espanya. ‘La del Soto del Parral” és una obra que perdura i es representa amb assiduïtat. Aquest melodrama rural de gelosia i intriga, reuneix els trets més destacables dels seus autors: inspiració, saviesa a l’hora d’enllaçar elements seriosos i còmics, cuidada orquestració, habilitat per integrar el sabor popular i fluïdesa dels cors. Música i trama que representa a Espanya, la qual cosa va significar el ‘verismo’ a Itàlia amb obres com ‘Cavalleria Rusticana’ de Mascagni.

Como clausura del XXXV Aniversario, la Asociació de Amigos de la Música de Alcoi ha producido la zarzuela ‘La del soto del parral’, una de las grandes y más hermosas obras del género que contará con un reparto excepcional, encabezado por Carmen Solís, soprano, Luis Cansino, barítono y Javier Palacios, tenor, sin duda uno de los mejores repartos que en estos momentos se puede configurar en España. ‘La del Soto del parral’ es una obra que perdura y se representa con asiduidad. Este melodrama rural de celos e intriga, reúne los rasgos más destacables de sus autores: inspiración, sabiduría a la hora de enlazar elementos serios y cómicos, cuidada orquestación, habilidad para integrar el sabor popular y fluidez de los coros. Música y trama que representa en España, lo que significó el ‘verismo’ en Italia con obras como ‘Cavalleria Rusticana’ de Mascagni.

Dossier de la producció.

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles